Ouderpanel

Achtergrond, activiteiten

Het ouderpanel

Het ouderpanel biedt de Alfons Ariëns de mogelijkheid om op een laagdrempelige en rechtstreekse manier  een reëel beeld te krijgen van wat er onder ouders leeft. De panelleden functioneren als gesprekspartner voor de directie betreffende aspecten als identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs. Het onderwerp van het gesprek kan variëren. Ook kan het gesprek gaan over een veelheid van vragen, waarop ouders graag antwoord willen hebben.

Doel van het ouderpanel

 • Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs.
 • Het waar mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven wordt.
 • Het verhelderen van keuzes die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken.
 • Het peilen van wat er onder de ouders / verzorgers leeft, hoe gedacht wordt over …..

Rol van de oudergeleding van de MR (Medezeggenschap Raad)

Omdat de oudergeleding van de MR een officiële vertegenwoordiging is van de ouders is het mogelijk dat het ouderpanel bijeenkomst wordt bijgewoond door 1 persoon van de oudergeleding van de MR. Zij kunnen op deze manier te weten komen wat er onder de ouders leeft. Deze persoon kan dit dan weer terugkoppelen naar de MR. Dit stimuleert de proactieve houding van de MR!

Relatie OV -MR -Ouderpanel

 • Het ouderpanel is een extra overlegvorm naast de OV en MR
 • Het ouderpanel is steeds wisselend van samenstelling. OV en MR niet
 • De MR houdt zich bezig met schoolbeleid
 • De OV houdt zich bezig met praktische en onderwijsondersteunende taken.

 

Samenstelling

Wij werken op de Alfons Ariëns met een ouderpanel, dat bestaat uit gemotiveerde en betrokken ouders. Hiermee wisselen wij van gedachten over uiteenlopende onderwerpen. Het ouderpanel komt 3 keer bij elkaar. Deze data worden aan het begin van het jaar kenbaar gemaakt. Wij streven ernaar om uit elke groep een ouder te vragen, zodat alle groepen uit de school zijn vertegenwoordigd. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt welke bekend wordt gemaakt aan alle ouders via de weekinfo en/of de website. Uiteraard wordt dit verslag ook naar het team gestuurd.

Bevoegdheden van het ouderpanel:

 • Het ouderpanel biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen.
 • Het ouderpanel biedt de gelegenheid om mee te denken over ontwikkelingen op school.
 • Het ouderpanel is een klankbord voor het team/directie bij nieuwe ontwikkelingen.
 • Het ouderpanel heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Inhoud:

De inhoud van de bijeenkomsten kan verschillen. In ieder geval komen tijdens deze bijeenkomsten de meningen en opvattingen van de ouders aan bod. Het is een hoor- en wederhoor. Doorvragen, verklaren, uitleggen etc. dit vanuit alle partijen.  Daarnaast worden ouders in de gelegenheid gesteld om zelf punten aan te dragen waarover ze vragen hebben. De tijdsduur is ongeveer één tot hooguit anderhalf uur.

Samengevat:

 • Het ouderpanel heeft een formele status als klankbordgroep,
 • Het is echter geen klachtenbureau,
 • Er worden geen kinderen besproken,
 • Er wordt niet over leerkrachten gesproken,
 • Er worden geen besluiten genomen,
 • Er wordt geen beleid gemaakt,
 • Er wordt wel teruggekoppeld naar de MR.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed